Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/014501

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Čečehov

Žiadateľ:
Obec Čečehov


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh jedľa biela, rastúce na parc. č. 1502, k. ú. Čečehov

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy narúšajú miestnu komunikáciu – chodník, ktorý bol rekonštruovaný. Jeden strom je naklonený nad cestu, zároveň rastie v ochrannom pásme vodovodného potrubia a plynovodu.

Žiadosť doručená dňa:
19.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.