Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/014456

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Palín
Žiadateľ:
Ing. Jozef Knežo, M. Benku 13, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 65 ks stromov (topoľ, orech, vŕba) rastúce na parc. reg. „E“ KN 963/3, 965/3, k.ú. Palín

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú prestárle, suché, v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
18.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.