Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/014382

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Drahňov
Žiadateľ:
Slovenské elektrárne a.s. Závod Elektrárne Vojany

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 7 ks stromov druh topoľ, rastúce na parc. reg. „C“ KN 682/1, 673/1, k.ú. Drahňov.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy ohrozujú bezpečnosť technologických zariadení na Klapkovej hati na Laborci a výstavba oplotenia ústrednej čerpacej stanice.
Žiadosť doručená dňa:
18.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.