Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/014149

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pusté Čemerné
Žiadateľ:
AB - Centrum Safari spol. s.r.o., Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov druh vŕba, rakyta, topoľ, rastúce na parc. reg. „C“ KN 496/9 k.ú. Pusté Čemerné.

Odôvodnenie žiadosti:
Jedná sa o odstránenie náletových drevín z pozemku.
Žiadosť doručená dňa:
13.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.