Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/013856

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Žiadateľ:
LESY SR š.p., OZ Sobrance

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 15 ks stromov (smrek, borovica) rastúce na parc. č. 2081/1, 3264/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Jedná sa o vyschnuté a vysychajúce dreviny nachádzajúce sa v areáli hájenky Pavlovce nad Uhom, ktoré ohrozujú majetok a ľudské životy.
Žiadosť doručená dňa:
9.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.