Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/013077

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 5 ks stromu nasledovne: 1 ks druh smrek (ul. Makarenku), 4 ks druh lipa (Ul. Kpt. Nálepku), k. ú. Michalovce.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy sú napadnuté hnilobou, v zlom zdravotnom stave, s dutinami.

Žiadosť doručená dňa:
25.9.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.