Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/011974

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kaluža
Žiadateľ:
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža o.z., v zast. RAHAR s.r.o., Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 53 ks stromov - Dub letný 24 ks, - Dub zimný 29 ks
rastúce na parc. reg. „C“ KN 561/1 k.ú. Kaluža, lokalita Medvedia hora, druh pozemku – ostatné plochy.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom výrubu je realizácia stavby „Vyhliadková veža Medvedia hora“ , súčasťou je aj prístupový chodník s terénnymi a nadterénnými schodiskami.
Žiadosť doručená dňa:
21.8.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.