Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/011956

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Obec Ižkovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 17 ks ihlič. drevín, rastúcich na parc. reg. „C“ KN 79  k.ú. Ižkovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Úprava verejných priestranstiev okolo cintorína..
Žiadosť doručená dňa:
21.8.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi. oszp@minv.sk, ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.