Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/008791

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stráňany
Žiadateľ:
Ing. Ján Maďar, Močarianska 151, Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 355 m2 náletových krovín, rastúcich na parcele č. 1628/2 k.ú. Stráňany

Odôvodnenie žiadosti:
Realizácia oplotenia areálu na zhodnocovanie stavebného odpadu.
Žiadosť doručená dňa:
7.6.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.