Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/006958

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice

Žiadateľ:
ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


Predmet žiadosti:
Žiadosť o zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice , k. ú. Vrbovec, Michalovce, parc. č. 412/1.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Chovné stanica bude zriadená za účelom záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov, bude slúžiť aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie a zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov.

Žiadosť doručená dňa:
26.4.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.