Vytlačiť Poslať stránku

OU-MI-OSZP-2017/006678

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks stromov druh smrek, rastúce na parc. reg. „E“ KN 1214 – ostatné plochy, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v spodnej časti prehnité, sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
21.4.20174
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.