Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/005668

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné

Žiadateľ:
Michal Šmajda, Bukovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh topoľ, rastúci na parc. reg. „C“ KN 2470/72 – Ostatné plochy, k. ú. Vinné.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetný strom ohrozuje nehnuteľnosť v chatovej osade na Zemplínskej Šírave časť Biela hora.

Žiadosť doručená dňa:
31.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.