Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/005354

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Jovsa
Žiadateľ:
Obec Jovsa

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 700 m2 krovín a náletových drevín, k. ú. Jovsa, parc. č 1103/1 a 1103/2.

Odôvodnenie žiadosti:
Realizácia líniovej stavby Vodovod – Jovsa.
Žiadosť doručená dňa:
27.3.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.