Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004998-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice
Žiadateľ:
ŠOP SR S CHKO Vihorlat, F. Kráľa 1, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice , k. ú. Vrbovec, Michalovce, parc. č. 412/1.

Odôvodnenie žiadosti:
Chovné stanica bude zriadená za účelom záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov, bude slúžiť aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie a zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov.
Žiadosť doručená dňa:
17.3.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.