Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004712

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Suché

Žiadateľ:
Anna Polohárová, Suché 148


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov ( tuja, jedľa 2 ks, smrek 2 ks) rastúcich na parcela č. 523/2 k. ú. Suché

 

Odôvodnenie žiadosti:

Na predmetnej parcele sa bude realizovať výstavba rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa:
13.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.