Vytlačiť Poslať stránku

OU-MI-OSZP-2017/004572

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné
Žiadateľ:
Obec Vinné

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromu druh dub, rastúce na parc. reg. „C“ KN 1066/6 – ostatné plochy, k. ú. Vinné.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy zasahujú do cestného telesa, ležia v ochrannom pásme plynovodu.
Žiadosť doručená dňa:
10.3.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.