Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004386

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce
Žiadateľ:
Ing. Jaroslav Astrab, Charkovská 24, 040 22 Košice

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lese v počte  2 ks drevín druh topoľ, 3 ks druh dub letný, 10 ks druh vŕba biela a 2500 m2 krovinatých porastov rastúce na parc. č. 2399/24, k. ú. Budkovce

Odôvodnenie žiadosti:
Navrátenie pozemku do pôvodného stavu TTP.
Žiadosť doručená dňa:
06.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.
oszp@minv.sk svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.