Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004384

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lese v počte  1 ks druh borovica, 1 ks druh javorovec, 7 ks druh jabloň planá rastúcich na parc. č. 5293, 9471 k. ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú poškodené, zlámané prestárnuté.
Žiadosť doručená dňa:
06.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.
oszp@minv.sk svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.