Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/004383

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kusín
Žiadateľ:
Obec Kusín

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v počte  3 ks drevín druh topoľ na parc. č. 366/2, k. ú. Kusín

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave, poškodené, rastú v areáli obecného cintorína, poškodzujú majetok občanov obce - pomníky.
Žiadosť doručená dňa:
06.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.
oszp@minv.sksvetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.