Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004382

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kusín
Žiadateľ:
Obec Kusín

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lese v počte  3 ks drevín druh jelša rastúce na parc. č. 440/15, k. ú. Kusín

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.
Žiadosť doručená dňa:
06.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.
oszp@minv.sk ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.