Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004101

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ:

Mgr. Magdaléna Richweisová, Laborecká 6, 066 01 Humenné

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 11 ks drevín  na parcele  č. 1414 v nasledovnom rozsahu:7 ks druh orech, 4 ks ovocné dreviny  v k. ú. Voľa.

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub stromov z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa:
28.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.