Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/004100

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ:

Martin Kvarta, Moravany 65 

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín a 50 m2 krovinatých porastov na parcelách č. 2581, 5208, 5207  v nasledovnom rozsahu: 10 ks drevín druh topoľ k. ú. Moravany.

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub drevín  a krov z dôvodu zlého zdravotného stavu a  vrátenia pozemkov do pôvodného stavu.
Žiadosť doručená dňa:
28.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.