Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/004081

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ:

Jozef Blach, Staré 241

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovinatých porastov v nasledovnom rozsahu: pc. č. 3197/3 - 2131 m2, pc. č. 3321/1 - 2575 m2, pc. č. 3321/6 - 961 m2, pc. č. 3321/10 - 1591 m2, pc. č. 3321/15 - 914 m2, pc. č. 3197/4 - 2080 m2, pc. č. 3321/4 - 661 m2, pc. č. 3321/8 - 494 m2, pc. č. 3321/14 - 845 m2, pc. č. 3321/21 - 4226 m2 k. ú. Staré.

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub krov za účelom vrátenia pozemkov do pôvodného stavu.
Žiadosť doručená dňa:
27.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.