Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/003740

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Žiadateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 9 ks stromov druh tuja, 1 ks druh lipa, 1 ks druh breza, 1 ks druh smrek, 2 ks gašta, jedľa 1 ks, smrek 3 ks, rastúce na parc. č.1703/2, -2 ks lipa, dub 1 ks, jedľa 1ks rastúce na parcele č. 897/1,- 2 ks tuja, smrek 3 ks, borovica 1 ks rastúce na parcele č. 54- ostatné plochy, k. ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je ohrozenie stavebných objektov, hrobových miest, oplotenia, rastú pod elektrickým vedením, plánovaná výstavba parkoviska.
Žiadosť doručená dňa:
21.2.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.