Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/003739

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú.Oborín

Žiadateľ:
Ing. Nagy Jozef, 076 75 Oborín 180


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 150 ks ovocných stromov a krovín, parcela č. 436/1 k. ú. Oborín.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Zlý zdravotný stav.

Žiadosť doručená dňa:
22.2.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.