Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI.OSZP-2017/003044

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Palín

Žiadateľ:
Ján Vaľovčík


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 50 ks stromov druh topoľ, 10 ks stromov druh vŕba a 7190 m2 krovín, rastúce na parc. č. 943, k. ú. Palín

 

Odôvodnenie žiadosti:

Zlý zdravotný stav, obnova lesného porastu.

Žiadosť doručená dňa:
8.2.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.