Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/002828

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1ks stromu druh vŕba a 220 m2 krovín, rastúce na parc. reg. „C“ KN 3411 – ostatné plochy, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom je naklonený nad detské ihrisko, kmeň stromu je v spodnej časti napadnutý hnilobou, čím je znížená stabilita stromu.
Žiadosť doručená dňa:
2.2.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.