Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/002256

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušická Nová Ves
Žiadateľ:
Obec Tušická Nová Ves

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh topoľ rastúci na parc. č. 63 – vodné plochy, k. ú. Tušická Nová Ves

Odôvodnenie žiadosti:
Strom rastie v blízkosti obytného stromu, ohrozuje majetok a občanov žijúcich v dome.
Žiadosť doručená dňa:
23.1.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.