Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2017/001697-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov
Žiadateľ:
Anna a Vladimír Kostrej, Orechová 6, 066 01 Humenné

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh topoľ rastúce na parc. č. 505/153, k. ú. Klokočov

Odôvodnenie žiadosti:
Výstavba rekreačnej chaty.
Žiadosť doručená dňa:
9.1.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.