Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/001306

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pusté Čemerné

Žiadateľ:
Obec Pusté Čemerné


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh smrek obyčajný rastúce na parc. č. 5/1, k. ú. Pusté Čemerné

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy sú v zlom zdravotnom stave, poškodené, naklonené nad cestu.

Žiadosť doručená dňa:
30.12.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.