Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/001274

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov
Žiadateľ:
Mgr. Andrea Klimová, v zast. Stanislav Vasiľ, Pod Hradom 404, Strážske

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 13 ks stromov druh javor 10 ks, druh dub 2 ks, druh hrab 1 ks, rastúce na parc. č. 505/76, k. ú. Klokočov

Odôvodnenie žiadosti:
Rekonštrukcia pozemku a oplotenia v rekreačnom zariadení.
Žiadosť doručená dňa:
2.1.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.