Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vrbnica
Žiadateľ:
Obec Vrbnica
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek, rastúci na parc. reg. "C" č. 155/4– ostatné plochy, v k.ú. Vrbnica
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom rastie na miestnom cintoríne a je v zlom zdravotnom stave, ohrozuje zdravie a majetok občanov.
Žiadosť doručená dňa:
11.2.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.