Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/015267

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oreské
Žiadateľ:
Ján Borko, Oreské 65

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3500 m2 krovín, 10 ks druh čerešňa, 10 ks druh jabloň rastúce na parc. č. 944/2 – orná pôda, k.ú. Oreské

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie parcely od náletových drevín a navrátenie do pôvodného stavu.
Žiadosť doručená dňa:
6.12.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.