Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/015171

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov
Žiadateľ:
Obec Klokočov

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 58 ks stromov druh dub a hrab s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm od 45 do 90 cm, rastúce na parc. č. „C“ KN 554/21, k. ú. Klokočov.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov.
Žiadosť doručená dňa:
2.12.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.