Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/014849-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Drahňov
Žiadateľ:
Obec Drahňov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov druh lipa, rastúce na parc. reg. „E“ KN 3844, 3672/58, k.ú. Drahňov

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, často poškodzované, čím ohrozujú bezpečnosť občanov a ich majetok.
Žiadosť doručená dňa:
28.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.