Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/014727

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú.Rakovec nad Ondavou

Žiadateľ: Ing. Miroslav Juhás


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks stromu druh Agát, rastúce na parc. reg. „E“ KN 1761, 1787, 1788– orná pôda, k. ú. Rakovec nad Ondavou.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Prebierka porastov.

Žiadosť doručená dňa:
21.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.