Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/014607

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek, rastúci na parc. reg. „C“ KN 52 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom vzhľadom na svoju výšku a zlý zdravotný stav ohrozuje nehnuteľnosti v okolí, strom sa nakláňa nad budovu bývalej materskej školy.
Žiadosť doručená dňa:
18.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.