Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/014605

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov druh vŕba, rastúce na parc. reg. „C“ KN 880/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, v kmeňovej časti s dutinami. Stromy rastú v areáli školy na ul. Kt. Nálepku, ohrozujú stavby a bezpečnosť detí.
Žiadosť doručená dňa:
18.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.