Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/014221

 

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu, druh borovica s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm 90 cm, rastúci na parc. č. „E“ KN 1214.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom poškodzuje svojou koreňovou sústavou blízke osvetlenie a bráni vzniku nových hrobových miest.
Žiadosť doručená dňa:
8.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.