Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/013861

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 26 ks stromov druh tuja, javor, smrek, borievka, tamariška rastúce na parc. reg. „C“ KN 2875, 2877, 2876/4, 2881/2 – ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Michalovce.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Výrub predmetných drevín je nutný z dôvodu sadovníckych úprav pred budovou Okresného súdu v Michalovciach.

Žiadosť doručená dňa:
2.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.