Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/013860

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh hloch rastúce na parc. reg. „C“ KN 5332 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub predmetných drevín je nutný z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa:
2.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.