Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/012668

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Veľké Kapušany
Žiadateľ:
Mesto Kapušany
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 100 m2 krovitých porastov rastúcich na parcelách č. 220/1, 220/2, 220/3 C KN a p.č. 219/2, 214/6 E KN v k.ú. Veľké Kapušany.
Odôvodnenie žiadosti:
Na uvedených parcelách je plánovaná výstavba kompostárne Veľké Kapušany.
Žiadosť doručená dňa: 4.10.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.