Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/012660

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oreské
Žiadateľ:
Agro družstvo Staré, sídlo Zbudza, 072 23 Straré
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 146 061 m2 na parcelách LV 702 (TTP, orná pôda) v k. ú. Oreské
Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je vyčistenie a vrátenie parciel do pôvodného stavu. Uvedené parcely sú využívané na pasenie hovädzieho dobytka. Vyčistením uvedených parciel dôjde k odstráneniu divokých skládok a zároveň prevencia pred ich ďalšou tvorbou, odstránenie inváznych rastlín.
Žiadosť doručená dňa: 20.10.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.