Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2016/011956

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela podľa §14 ods. 2 písm. a) v spojitosti s § 13ods. 2 písm. m.) zákona o OPaK v k. ú. Vinné.
Žiadateľ:
Jozef Mašlonka, Pozdišovce 178, 072 01
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné. Lokalita sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Michalovce, k. ú. Vinné, parc. 2201/3. Pontón je umiestnený na hladine vodnej nádrže Zemplínska Šírava.
Odôvodnenie žiadosti:
Umiestnenie pontónu na vodnej ploche, na vodnej nádrži Zemplínska Šírava, záujmová lokalita sa nachádza v území s tretím stupňom ochrany, ktorý je súčasťou ochranného pásma Chráneného areálu Zemplínska Šírava, podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Žiadosť doručená dňa:
29.9.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.