Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/011192

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce
Žiadateľ:
Obec Budkovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov nasledovne 1 ks smrek, 4 ks breza rastúce na parc. reg. „C“ KN 934/2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Budkovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, sú suché, ohrozujú bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy.
Žiadosť doručená dňa: 25.8.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.