Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/008444

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela podľa !14n ods. 2 písm. a) v spojitosti s § 13ods. 2 písm. m.) zákona o OPaK v k. ú. Kaluža.
Žiadateľ:
Z.O.A. s.r.o., 072 32 Jovsa
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela podľa zákona o OPaK v k. ú. Kaluža. Lokalita sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Michalovce, k. ú. Kaluža, parc. reg. „C“ 979/1. Pontón je umiestnený na hladine vodnej nádrže Zemplínska Šírava.
Odôvodnenie žiadosti:
Umiestnenie pontónu na vodnej ploche, na vodnej nádrži Zemplínska Šírava, záujmová lokalita sa nachádza v území s tretím stupňom ochrany, ktorý je súčasťou ochranného pásma Chráneného areálu Zemplínska Šírava, podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Žiadosť doručená dňa:
10.6.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.