Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/008443

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh topoľ rastúce na parc. reg. „C“ KN 3036/1 – ostatné plochy, (ul. M. Rázusa 6) k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy sú v rúbnom veku, prestárle, časť konárov zasahuje do areálu ZŠ čím ohrozujú bezpečnosť detí na školskom dvore.

13.6.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.