Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/006991

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh jaseň štíhly, rastúci na parc. reg. „C“ KN 3753 - ostatná plocha (ul. J.A. Komenského), k. ú. Michalovce.


Odôvodnenie žiadosti:
Koreňová sústava stromu poškodzuje súčasné parkovisko. Predmetný strom bráni pri realizácii parkoviska v rámci stavby „Rekultivácia miestnych komunikácií parkovísk a chodníkov“.

Žiadosť doručená dňa:
4.5.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.