Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/006145

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť v zmysle § 89 ods. 1 písm a) bod 2 zákona o OPaK o zmenu rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2015/003971-12 zo dňa 8.4.2015, ktorým bol udelený súhlas na výrub 29 ks drevín, podľa zákona o OPaK v k. ú. Horovce
Žiadateľ:
Obec Horovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o zmenu rozhodnutia v termíne uskutočnenia náhradnej výsadby a zmenu parciel na uskutočnenie náhradnej výsadby, v k. ú. Horovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu kanalizácie v obci, nie je možné uskutočniť náhradnú výsadbu v termíne určenom v rozhodnutí a zároveň dôjde aj k rozšíreniu parciel kde sa má vykonať náhradná výsadba.
Žiadosť doručená dňa:
18.4.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.