Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/005648

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 7 ks stromov, nasledovne druh slivka 1ks, javor 1 ks, javorovec 2 ks, breza 2 ks, smrek 1 ks, rastúce na parc. reg. "C" č. 3732/2, 3920 (ul. Komenského, ul. Murgaša) – ostatné plochy, v k.ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy bránia pri realizácii parkoviska v rámci stavby „Rekultivácia miestnych komunikácií parkovísk a chodníkov“, taktiež zlý zdravotný stav.
Žiadosť doručená dňa:
5.4.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.